I slutet av 2005 avled vår mor, vår far hade då varit död i många år, och inget nytt förhållande/äktenskap fanns, och mitt syskon och jag stod som bröstarvingar. Bouppteckning gjordes inom erforderlig tid och kvarlåtenskapen består av villafastighet, lösöre och kontanta bankmedel. Viss bodelning påbörjades under våren 2006 men avstannade då mitt syskon "inte kände sig redo". Vid den tiden hade jag goda fastighetsmäklarkontakter och en försäljning hade kunnat ordnas på bara några få månader. Så blev det dock inte så för cirka ett år sedan, hösten 2007, tillskrev jag mitt syskon en önskan om att få ut halva fastighetstaxeringsvärdet vid tiden för dödsfallet samt hälften av kontanterna vid halvårsskiftet 2006 då syskonet stoppadebodelningen. Har nu återigen skrivit ett brev med önskan som ovan. Ska kanske tilläggas att jag är företagare, ej AB, och är rädd för ev "smällar"
i dödsboet ska negativt påverka mitt företagande. Helst vill jag ju ha ut min del så att ytterligare invester  ingar i företaget kan bli aktuella men om detta inte går, på grund av orsaker jag inte kan tänka ut, är jag beredd att lämna allt, dvs efterskänka till syskonet eller som gåva. Syskonet är barnlöst och ogift medan jag har flera barn men inte är gift. Jag resonerar som så att syskonet kan få avsluta i lugn och ro och sedan försälja med den vinst det innebär och jag får min "frihet" vilket är mycket viktigt för mig med tanke på mitt företagande. Finns några råd och tips om hur jag går vidare om inte det senaste brevet leder någonstans?                                                                     Gunilla


Hej !

I lag finns ingen föreskriven tid inom vilken ett dödsbo skall skiftas. Men naturligtvis kan boet inte fortsätta att vara ett dödsbo i all framtid, så förr eller senare blir ni som delägare tvungna att göra ett skifte. Ett arvskifte skall dock göras i skriftlig form.

Ett alternativ kan vara att du och ditt syskon enas om att skifta en del av egendomen, ett så kallat partiellt skifte. Då kan ni skifta ut t ex bankmedel och lösöre och låta villafastigheten ligga kvar oskiftad i dödsboet, eller tvärtom.

När det gäller till vilka värden dödsboets tillgångar skall upptas så är huvudreglen att det är de verkliga värdena som skall läggas till grund för skiftet. Så länge ni som delägare är eniga kan dock använda andra värden.

Om du och ditt syskon inte kan enas om hur boet skall skiftas kan du vända sig till tingsrätten och begära att en skiftesman utses. Skiftesmannen gör sedan ett sk tvångsskifte. Om någon av er är missnöjd med skiftet kan ni klandra detta genom att vända er till tingsrätten och lämna in en
stämningsansökan mot den andre delägaren. Detta måste göras inom fyra veckor från det att skiftehandlingen nått mottagaren.

Hoppas att Ni kan enas och inte bli osams. Att bråka kostar oftast pengar och var medveten om att kostnaderna för skiftesmannen belöper på dödsboet. Era föräldrar hade säkert inte önskat att Ni skulle bli osams, snarare tvärtom att det som de lämnade efter sig till er skulle vara till glädje för er. 

Lycka till!