Läser rätt ofta i tidningens kungöresespalt att den ena maken ger gåva till den andre. Av vilken anledning görs detta ? Min man och jag är gifta sedan drygt 20 år, har inga gemensamma barn, men båda har vuxna barn sedan tidigare. Vi har skrivit ett inbördes testamente, som ger den som överlever den andre rätt att erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.

När båda har avlidit skall kvarlåtenskapen fördelas enligt lag. Som det är i övrigt så äger min make det mesta av vårt  bohag + det hus vi bor i. Har detta någon betydelse för mig i det fall min make avlider före mig.
Undrar "villrådig"

Hej!
Här är det många frågor på en gång.

När det gäller gåva mellan makar så måste man ha klart för sig vilka regler som gäller beträffande makars egendom När man är gift så äger vardera make sin egendom, att vara gift innebär alltså inte någon form av samägande till den andre makens egendom. Jag upplever att många blandar ihop det faktum att man som makar har s k giftorätt i den andre makens egendom, dvs att vid en eventuell separation eller vid ett dödsfall har respektive make rätt till hälften ur den totala egendomen. Detta förutsatt att det inte finns något äktenskapsförord som säger något annat eller att någon av makarna ärvt eller fått i gåva egendom med villkor om ”enskild egendom”.

Vad innebär då en gåva mellan makar? Jo, om en make ger en gåva till den andre maken så berikas ju den andre maken. Själva kungörandet i tidningen har inget att göra med om gåvan är giltig (fullbordad) utan det har att göra med s k borgenärsskydd. Den ena maken skall inte kunna ge bort all sin egendom till den andra för att undvika utmätning om ens affärer inte gått så bra som man hoppats. Därför skall gåva mellan makar registreras hos tingsrätten och ett år från det att gåvan gavs och registrering skett har borgenärsskydd uppnåtts.
 
I din fråga skriver du att ni har upprättat ett inbördes testamente. Det man skall komma ihåg är att en gåva ”ger man med varm hand" d v s när man lever, men ett testamentet gäller först sedan någon är avliden, d v s "ger med kall hand".
 
Förutsatt att du och din man inte har skrivit något äktenskapsförord och inte heller har ärvt egendomen med villkor att den skall vara enskild egendom har du alltså rätt till hälften av er totala egendom, d v s ditt giftorättsanspråk. Resterande hälft har din make, om jag förstår dig rätt, testamenterat till dig med fri förfoganderätt. Eftersom Du skriver att ni har vuxna barn var för sig så skall man komma ihåg att barn alltid har rätt att få sin laglott, d v s hälften av vad din make efterlämnar (efter att ditt giftorättsanspråk enligt ovan tillgodosetts). I det fall att din make avlider före dig kan hans barn begära att få ut sin laglott och du ärver alltså inte allt efter honom. Som så ofta är mitt råd att ni kontaktar en jurist och går igenom just ert specifika fall.