Jag ska köpa ut min bror från lantstället som vi fick ärva av mor och far för femton år sedan. Vad bör vi tänka på? Vem sätter priset?

SVAR:
För undvikande av bråk i framtiden om att din bror har fått för lite betalt för sin del, eller för att du tycker att du får betala för mycket för hans del så är mitt råd att ni kontaktar en auktoriserad värderingsman, till exempel en mäklare. Är ni osäkra på vilket värde fastigheten har bör ni låta göra varsin värdering och därefter enas om vilket pris som gäller.

Därefter upprättas köpekontrakt och köpebrev beträffande din brors del. Handlingar för detta finns att köpa i bokhandeln. Vissa mäklare hjälper också till med denna typ av handlingar (mot ersättning). Sedan köpeskilling erlagts ansöker du, med stöd av de upprättade handlingarna, om lagfart hos inskrivningsmyndigheten. Som köpare får du betala en stämpelavgift på 11⁄2 % på köpeskillingen samt en expeditionskostnad på för närvarande 825 kronor.

Din bror får betala skatt på den vinst som uppkommer på hans andel. Kapitalsvinstskatten på bostadsförsäljningar uppgår för närvarande till 22%. Som anskaffningsvärde får din bror använda sig av det pris som era föräldrar köpte fastigheten för. En vanlig missuppfattning är att man får använda det värde som fastigheten hade i samband med att ni ärvde den men det är inte korrekt. Till anskaffningsvärdet får sedan läggas kostnader överstigande 5000 kr/år för ny- till och ombyggnad samt för renoveringskostnader nedlagda de senaste 5 åren, även de överstigande 5000 kronor/år . Observera att det endast är hälften av dessa belopp som din bror kan tillgodoräkna sig. Resterande hälft avser den del du innehar sedan tidigare.