Vilka är biverkningarna på Durbis Retard?

Svar: När man läser en lista över biverkningar kan det se ut som en ruskig mängd saker som eventuellt kan ske. Tänk på att det är högst individuellt och att majoriteten INTE får dessa biverkningar.
Med detta sagt är det också så att alla läkemedel har både nytta och risk. Det gäller även naturläkemedel. Om du upplever obehag eller biverkningar av läkemedel är det bra att diskutera detta med din läkare. Ibland kan det vara nödvändigt att byta sort för att hitta det som passar bäst, med största nyttan och minsta risken för biverkningar.

Dessa biverkningar finns listade för Durbis Retard, informationen är hämtad från PatientFass som du kan läsa på internet:
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19811016000032&DocTypeID=5

Biverkningar (Läs mer om biverkningar)

Vanliga:
(fler än 1 av 100 patienter): Rubbningar i hjärtats rytm. Illamående, kräkning, förstoppning, diarré, minskad matlust, smärta i maggropen. Svårigheter att kasta vatten. Störningar i ögats förmåga till avståndsinställning. Muntorrhet.
Mindre vanliga:
Trötthet, yrsel. Muskelsmärta, muskelsvaghet.
Sällsynta:
(färre än 1 av 1000 patienter): Huvudvärk. Lågt blodtryck. Gulsot. Låg blodsockerhalt. Känselpåverkan i händer och fötter, ofta med stickningar och domningskänsla. Psykos. Minskning av antalet vita blodkroppar.
Mycket sällsynta:
(färre än 1 av 10000 patienter): Utslag.
Behandlingen med Durbis/Durbis Retard kan medföra att rytmrubbningarna i hjärtat förvärras. Enstaka fall av allvarlig hjärtsvikt, kollaps eller chock har inträffat vilket kan medföra sänkt blodtryck, njursvikt och/eller akut leversvikt, gulsot.
Dubbelseende, impotens och psykiska störningar är andra biverkningar som uppmärksammats.