Sänk din skatt före nyår

Vill du sänka din skatt till nästa år? Sluta då att gnälla på politiker och försök att göra det själv. Ann-Sofie Magnusson som är familjeekonom på Ikanobanken har tips på hur du ska göra. Men glöm inte att göra det innan nyår. Du kan redan nu gå in på skatteverkets hemsida och göra en provdeklaration.

Skaffa en e-legitimation!
Om du skaffar dig en e-legitimation kan du identifiera dig elektroniskt på nätet. Här på www.e-legitimation.se kan du läsa om hur du får tag på den och vilken nytta du har av din elektroniska legitimation hos exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, CSN, Minpension, Collectum, kommunen med flera. På www.skatteverket.se kan du med hjälp av e-legitimation (exempelvis BankID) deklarera på nätet och se ditt eget skattekonto, begära jämkning, skriva ut personbevis, anmäla eller ändra vilket bankkonto du vill ha ev. skatteåterbäring till mm.

Anmäl vilket konto återbäringen ska gå till
Har du ännu inte anmält till vilket bankkonto du vill ha eventuell överskjutande skatt? Fixa det direkt så får du pengarna snabbare nästa år, i framtiden kommer all utbetalning att ske direkt till bankkonton. Vill du läsa mer om hur skattekontot fungerar kan du beställa eller läsa broschyren SKV 408, Skattekontobroschyren på www.skatteverket.se. Vill du inte anmäla ditt bankkonto elektroniskt kan du skriva ut blanketten SKV 4802 på Internet eller beställa den på telefon 020 – 567 000 via direktval 6705.

Utnyttja ränteavdrag
Räntor som betalas före årsskiftet och avser tiden fram till 31/1 2009, får dras av emot den inkomst du har 2008. Har ni ett gemensamt lån fördelar banken räntan med hälften på var och en av er. Om ni inte vill ha det så bör ni meddela banken vilken fördelning ni vill ha. Normalt sett spelar det ingen roll om ni drar hälften av räntorna var. Men har någon av er låg eller ingen inkomst är det bättre att den som har inkomster som det går att göra avdrag från, också betalar räntorna. Får någon av er ett underskott på över 100 000 kronor är det också bra att göra en omfördelning. På underskott upp till 100 000 kronor i inkomstslaget ”kapital” får du en reduktion på skatten med 30 procent av detta underskott. Men på belopp över 100 000 kronor minskar reduktionen nämligen till 21 procent. Överskott d.v.s. inkomst av kapital såsom ränteinkomster, kapitalvinster och utdelningar beskattas med 30 procent.

Kvitta kapitalvinst mot kapitalförlust
Banken lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust som du haft vid försäljning av aktiefondsandelar men du måste själv betala in eventuell skatt. Du kan sänka skatten om du samma år säljer aktiefondsandelar (eller aktier) med vinst och förlust. Du kan då kvitta vinsten mot förlusten och på så sätt sänka din skatt. Kapitalförlust som inte kan kvittas mot kapitalvinst samma år är bara avdragsgill till 70 procent. Sparar du i aktiefonder som ger dålig avkastning och tar ut höga avgifter, kan det vara ett bra tillfälle att sälja dem nu och byta till aktiefonder du tror mer på inför framtiden och som tar ut lägre avgift. Alla i en familj äger sina egna pengar och gör sin egen deklaration. Man kan därför endast kvitta egna vinster mot egna förluster. Vill du ge bort aktier eller andelar till någon inom familjen går det bra, men du måste vara medveten om att du ger bort tillgångar till en annan person som sedan bestämmer över dem. Du kan aldrig ta tillbaka det du har gett bort. Mottagaren tar vid gåva över ditt anskaffningsvärde och slipper numera att betala gåvoskatt. Om du inte vill skänka bort aktier kan du sälja vinstaktier till en närstående och sedan köpa tillbaka dem igen efter några dagar. Du slipper avgifter men transaktionen måste genomföras fullt ut och du får väga in kursrisken. Det är viktigt att försäljning och köp görs till marknadsvärde, att avräkningsnotor utställs och att affärerna verkligen genomförs och registreras i VPC av den bank eller fondkommissionär där ni har era vp-konton. Båda personerna måste deklarera köpen och försäljningarna.

Välj inte ett avdragsgillt pensionssparande om du inte betalar statlig skatt
Det är bra för alla att spara inför framtiden och ju längre du sparar desto mer pengar blir det. Den som inte betalar statlig skatt kan inte vara säker på att det lönar sig att välja ett avdragsgillt pensionssparande då vi inte vet hur det framtida skattesystemet ser ut. Har du en inkomst under 28 400 kronor per månad betalar du idag ingen statlig skatt och kan då lika gärna spara själv utanför pensionssparsystemet. Kolla med din arbetsgivare om du har någon tjänstegrupplivförsäkring och komplettera vid behov sparandet med en livförsäkring som ger dina efterlevande ett skydd om du avlider i förtid.

Nytt för i år är att högst 12 000 kr är avdragsgillt vid pensionssparande
Högsta avdragsgilla belopp är i år sänkt till 12 000 kronor. När du i framtiden tar ut pengarna får du betala inkomstskatt på uttaget belopp och det är därför inte lönsamt för någon att pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt. Har du redan satt in för mycket eller av någon anledning vill pensionsspara ett större belopp i år än vad som är avdragsgillt, kan du dra av det beloppet på nästa års inkomst, om det ryms inom ramen för det belopp som då är avdragsgillt. Sparar du på flera olika konton eller i flera försäkringar har du större flexibilitet när du vill ta ut pengarna.

Du som tjänar över 28 400 kronor kan tjäna på ett avdragsgillt sparande   
Du som betalar statlig skatt idag men endast kommer att betala kommunalskatt när pengarna ska tas ut kan tjäna på att spara avdragsgillt upp till 12 000 kronor per år om du kan avvara pengarna tills du fyller 55 år. Pensionssparande är skattegynnat för den som betalar mer i skatt vid spartillfället än vid uttagstillfället men det är inte skattefritt.   Du skjuter inkomstskatten framför dig tills utbetalning sker och betalar dessutom en årlig avkastningsskatt på pensionssparandet oavsett om du har haft någon avkastning under året eller inte. Banken eller försäkringsbolaget betalar in avkastningsskatten som är 15 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning på marknadsvärdet av kundens pensionssparande vid början av året. I år är den schablonmässiga avkastningen 4,13 procent (den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret). Skatten som betalas in på pensionssparandet i år är 15 procent av 4,13 procent d.v.s. 0,62 procent av pensionssparbeloppet 1 januari 2008. Du får göra avdrag i din deklaration på sparbelopp som betalas in och bokförs före 31 december inom pensionssparsystemet.

Har du mycket hög inkomst kan löneväxling vara ett alternativ
Har du mycket hög inkomst och kan avvara pengar till pensionen kan du fråga din arbetsgivare om de erbjuder löneväxling. Då sätter arbetsgivaren av den lön du avstår till pension men det kan bara göras på framtida ersättningar. Arbetsgivaren betalar ”särskild löneskatt” på avsättning till pension. Den ”särskilda löneskatten” ligger f.n. på 24,26 procent jämfört med arbetsgivaravgiften på lön som f.n. ligger på 32,42. De här avgifterna kan ändras över tiden men det arbetsgivaren tjänar i lägre avgift bör du avtala om att få avsatt i pension. Kolla också upp så att arbetsgivaren kommer att anmäla din lön före löneväxling till tjänstepensionen annars förlorar du där. Löneväxla inte så att du kommer under gränsen för pensionsgrundande inkomst för då förlorar du pengar i det allmänna pensionssystemet. Planerar du att bli förälder bör du inte löneväxla så att din månadslön kommer under taket för föräldrapenning. I år är högsta pensionsgrundande månadsinkomst 32 280 kronor (nästa år 34 230 kronor) och inkomsttaket för föräldrapenning ligger på 34 167 kronor per månad (nästa år 35 667 kronor per månad).

Fastighetsskatt
Fastighetsskatten på färdigbyggda småhus ersattes 1 januari 2008 med en kommunal fastighetsavgift som är 0,75 procent av taxeringsvärdet eller max 6 000 kronor. (Den maximala avgiften kommer efterhand att räknas upp med förändringen av inkomstbasbeloppet räkna därför med en avgift på ca 6 360 kr 2009.) På ett nybyggt hus behöver man inte betala någon avgift de första fem åren. Därefter betalar man de därpå följande fem åren halv avgift d.v.s. 0,375 procent på taxeringsvärdet eller max 3 000 kronor. Full avgift betalas på hus äldre än 10 år. Fastighetsavgiften för lägenheter är 0,4 procent på taxeringsvärdet dock max 1 200 kronor. Nytt är också att det är den som äger huset 1 januari som ska betala den kommunala fastighetsavgiften för hela det året och på privatbostad i utlandet betalas ingen fastighetsavgift. Den tidigare begränsningsregeln är borttagen. Men fas tighetsavgiften för permanentbostäder kommer enligt en proposition från regeringen att begränsas till fyra procent av inkomsten för personer som fyllt 65 år vid ingången av 2008 samt de som någon gång under 2008 fått aktivitets- eller sjukersättning. Begränsningen sker genom en skattereduktion och avgiften kan som lägst reduceras till 2 800 kronor. K apitalvinstskatten v id försäljning av bostad är höjd till 22 procent och den som säljer sin bostad kan numera endast få uppskov med max 1,6 miljoner kronor. Gamla uppskov får behållas tills man säljer sin bostad. Men alla uppskov, gamla som nya, beläggs med en årlig ränta på 0,5 procent på hela uppskovet. Vad som händer med räntan på uppskov om vi i framtiden byter regering vet vi inte. Socialdemokraterna har aviserat att de tänker ta bort räntan på uppskov om de får makten. Om du har ett uppskov och ändå vill slippa eller minska ränteutgiften kan du välja att återföra hela eller en del av uppskovet till beskattning även om du inte sålt din nya bostad. Du måste återföra minst 20 000 kr per år om du återför en del av uppskovsbeloppet.

Milavdraget för resor till och från arbetet har höjts med 50 öre
För egen bil höjs avdraget från 18 kronor till 18,50 kronor per mil och för förmånsbilar till 9,50 kronor per mil för bensinbilar och 6,50 kronor per mil för dieseldrivna bilar.

Begär jämkning direkt på nätet
Brukar du få stora summor tillbaka på skatten varje år rekommenderar jag dig att begära ändrad beräkning av skatteavdrag tidigare kallad ”jämkning”, så slipper du låna ut pengarna gratis under inkomståret. Numera kan du enkelt med hjälp av e-legitimation begära jämkning på www.skatteverket.se. Vill du inte göra det direkt på nätet kan du skriva ut blankett SKV 4302 eller beställa en blankett (direktval 6501) på Skatteverkets servicetelefon 020-567 000. Skatteverkets beslut lämnar du sedan till din arbetsgivare så dras därefter mindre i skatt varje månad. Sätt då in de extra pengarna du får ut varje månad på ett sparkonto så får du ränta på pengarna direkt. Skatteverket betalar inte ränta på pengarna förrän från och med 13 februari utbetalningsåret.

Glöm inte att ansöka om skattereduktion på hushållsnära tjänster
Vill du ha eventuell skatteåterbäring före midsommar måste S katteverket ha din ansökan om skattereduktion på hushållsnära tjänster senast 1 februari 2009. Annars räcker det med att Skatteverket får ansökan den 4 maj 2009. Ansökan ska inte bifogas deklarationen utan skickas separat till Skatteverket 593 85 Västervik. Du m åste kunna bevisa vad du har köpt. Därför är det viktigt att du sparar på kvitton för de hushållsnära tjänster du köpt under 2008. När du gör ansökan ska du bifoga en kopia av faktura eller motsvarande handling som anger vilket hushållsarbete som har utförts och hur stor del av utgiften som avser arbete. Du får ingen skattereduktion på ev. material som använts när tjänsten utförts. Fakturan bör vara ställd till den som har haft utgiften för hushållstjänsten. Har du köpt tjänster till din förälders hushåll kan förälderns eller ditt namn anges på fakturan. Av fakturan ska även framgå att uppdragstagaren har F-skattsedel. Du får ingen skattereduktion om du köper tjänster åt dina vuxna barn. För att slippa ligga ute med skattereduktionen på hushållsnära tjänster kan du ansöka om jämkning men även om du blivit beviljad jämkning måste du skicka in din ansökan om skattereduktion enligt ovan i god tid.

Du som fått skattepliktig förmån av hushållsarbete av din arbetsgivare ska begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration. Beloppen förtrycks i din inkomstdeklaration och kommer att framgå av kontrolluppgiften som du får av din arbetsgivare. Du kan inte ansöka om jämkning med anledning av hushållsnära tjänster eftersom din arbetsgivare inte gör avdrag för preliminär skatt på denna förmån.

Reglerna för dubbelt boende har förändrats
Numera kan du endast göra avdrag för småutgifter under första månaden om du har blivit tvungen att ha dubbelt boende. På Skatteverkets hemsida i SKV 354 utgåva 18 ”Traktamenten och andra kostnadsersättningar” kan du läsa mer detaljer

http://www.skatteverket.se/download/18.ed340c11d3fb2d88680003405/35418.pdf

Undvik ränta på skatteskuld
Räknar du med att få en skatteskuld avseende inkomståret 2008, på över 20 000 kronor, kan det vara lönsamt att betala skattebelopp över 20 000 kronor så att det är bokfört hos Skatteverket före 13 februari 2009. Från det datumet får du nämligen betala kostnadsränta på skatteskuld över 20 000 kronor. Belopp upp till 20 000 kronor kan du däremot vänta med att betala till i slutet av april. Deklarationen ska lämnas in 4 maj 2009. Efter 5 maj betalar du kostnadsränta även på belopp under 20 000 kronor. Betalar du via Internet ska du ange ditt referensnummer. Det kan du räkna ut hos www.skatteverket.se. Notera att det är olika referensnummer om du betalar via bank- eller plusgiro. På Skatteverkets hemsida finns en broschyr om inbetalning till skattekontot. Broschyrens nummer är SKV 408.

Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsskatten slopades 1 januari 2007. Tidigare var det säkert många som gav bort pengar till nära och kära vid jul för att slippa förmögenhetsskatt. Nu är den anledningen borta men du kanske ändå planerar att skänka bort pengar vid jul. Då kan det vara bra att veta att det är lämpligt att skriva ett gåvobrev om du ger bort större summor. I gåvobrevet kan du ange om gåvan ska betraktas som förskott på arv eller inte och om du vill att gåvan och dess avkastning ska vara enskild egendom. Gåvor till dina barn blir alltid betraktade som förskott på arv om du inte anger något annat.

Av Ann-Sofie Magnusson
Ikanobankens familjeekonom

NUVARANDE Sänk din skatt före nyår
NÄSTA Vilken M-kväll med Herman Lindqvist!