Vad gäller med de nya internationella arvsreglerna?

FRÅGA Hej, jag läste i något av de senare numren att från och med augusti 2015 träder en ny lag i kraft om internationell arvsrätt. Det ska då bli arvs-lagen i det land man bor i som bestämmer arvsrätten. Jag har letat som en tok på justitiedepartementets hemsida efter mer information men kan inte hitta. Hur hittar jag mer information om detta? Hej och tack!

Mariette


BIRGITTA  Med de nya arvsreglerna kan man göra sina barn arvlösa genom att flytta till ett land utan arvsrätt för bröstarvingar. Visst är det märkligt att denna revolutionerande förändring av arvsreglerna för Sveriges del lyckats smyga sig in ”under radarn” för vanligt folks uppmärksamhet. Inte förrän samma dag som de nya arvsreglerna trädde i kraft toppade de stora etermedierna sina nyheter med förändringen. De nya EU-anpassade arvsreglerna gäller från och med den 17 augusti i år. Vill du slippa problem och bråk om vem av dina barn som ska – eller inte ska – ärva dig – och till vilket pris? Det vill säga med arvsskatt eller utan? Ja, då måste du agera nu och skriva ett glasklart testamente som fastställer om du vill att svensk arvslag ska gälla även om du bor utomlands. 

Sverige är ganska unikt med att ha slopat arvsskatten och det är även ovanligt att bröstarvingar har laglig rätt till åtminstone sin laglott = hälften av en arvslott. I många länder saknar bröstarvingar absolut arvsrätt, och många länder har arvskatt. När man skriver ett testamente om vilket lands arvsrätt som ska gälla måste man också säkerställa att detta testamente är så formulerat att det gäller även i det land man bor i. 

Det kan framgent med stor säkerhet bli arvsbråk om var föräldrarna bor permanent. I Sverige eller inte? För nog brukar utlandssvenskar komma hem och bo i Sverige lite då och då. Ibland halvårsvis. Vilket land var då de avlidna föräldrarnas egentliga hemvist? Hur länge bodde de här eller där? I Sverige, som ger bröstarvingar arvsrätt. Eller i ett land utan sådan arvsrätt? Man kan föreställa sig vilket himla liv det kan bli om föräldrarna anser att svensk lag INTE ska gälla, vilket innebär att man med ett penndrag kan göra sina barn arvlösa, om man nu vill det. Tidigare avgjorde det svenska medborgarskapet vilken arvslag som skulle gälla. Nu gäller alltså hemvisten.

Men det kan också vara på det viset att utlandssvenskar aningslöst har missat denna viktiga förändring av arvsregelverket inom EU. 

Mitt råd är att googla runt på nätet och sätta dig in i regelverket. Kontakta därefter en jurist med sakkunskap om det land vars arvslag som kan komma ifråga. 

Kortfattat: EU:s nya arvsrättsförordning är tänkt att underlätta för personer bosatta utomlands. Huvudregeln är nu att den avlidnas hemvist avgör vilken lag som ska tillämpas på arvet och vilken domstol som ska vara behörig. Detta innebär stora förändringar för den som bosätter sig i ett annat EU-land. Det är därför viktigt att upprätta ett testamente som tar hänsyn till både Sveriges och det andra landets lagar. Både när det gäller testamentets form och innehåll. I Spanien är ett testamente inte giltigt om det inte registrerats hos en särskild myndighetsperson. Man bör alltså komplettera befintliga testamenten och upprätta testamente med ett så kallat lagval. (Obs! Storbritannien, Irland och Danmark har ställt sig utanför förändringen.)