Vad händer den dagen man inte längre reder sig själv? M:s reporter Lis Landmarks mamma Anja, 88, bad henne reda ut vad som kan göras för att hon ska känna sig trygg. Resultatet: En framtidsfullmakt.

Av Lis Landmark

Tänk om det kommer en dag då du inte längre kan klara din privata ekonomi, inte göra dina egna inköp och inte ta hand om dina räkningar? Kanske på grund av demens, eller någon annan långvarig sjukdom.

Idag lever minst 160 000 svenskar med en demenssjukdom, 10 000 av dem är under 65 år. Min mamma är inte en av dem, men vi vet hur det är att leva nära en demenssjuk anhörig. Min pappa – hennes man – var dement och gick bort för sex år sedan.

Nu vill mamma vara säker på att allt tas om hand, om den dagen kommer då hon själv inte kan sköta sin ekonomi. Hittills har hon klarat sig utmärkt, sköter själv det löpande i sin internetbank och resten med en kontakt på sitt bankkontor.

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Med den fick man möjlighet att utse en person som man litar på – en vän eller en anhörig – att sköta ens personliga och ekonomiska angelägenheter.
– Framtidsfullmakten är ett komplement till systemet med god man och förvaltare. Den är lite av en främmande fågel, juridiskt sett, eftersom den olikt andra fullmakter först ska börja gälla någon gång i framtiden, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

En framtidsfullmakt skrivs alltså medan man är frisk och börjar inte gälla förrän man förlorar sin beslutsförmåga på grund av varaktig sjukdom eller psykisk störning. Det är fullmaktshavaren som avgör när den stunden har kommit.

Jag pratar med min mamma om hur hon känner inför det. Och vi kommer överens om att, utan att veta exakt vad en sjukdom skulle kunna medföra, gå vidare med avtalet. Så hur gör vi rent praktiskt?

Den vanligaste frågan som Cecilia Blomqvist får är: Finns det någon mall som vi kan använda?

– Vi på Konsumenternas har ingen mall, och det har inte bankerna heller. Men det går att hitta mallar att hämta på internet, eller köpa. Har man en okomplicerad ekonomi kan det räcka. Men om man känner sig osäker kan det vara bra att ta hjälp av en familjerättsjurist som kan göra ett avtal som klart och tydligt anger vad som gäller. Särskilt om man har en mer komplicerad privatekonomi, man kanske äger företag och fastigheter och gör finansiella affärer.

För den som tror att en mer allmänt hållen fullmakt kan räcka finns företag som har som affärsidé att sälja mallar. Jag hittade en för 99 kr att ladda ner. Men då vet jag förstås inte om den är tillräckligt täckande för det jag behöver. Det finns också begravningsbyråer och advokatkontor som erbjuder mallar att ladda ner gratis. När jag testade och hämtade en sådan mall, fick jag lämna min mejladress, och någon dag senare blev jag kontaktad av en jurist som ville erbjuda hjälp med formuleringarna för 3 995 kr. Hur man ställer sig till detta beror förstås på hur den ekonomiska situationen ser ut. Man kan också söka efter en familjerättsjurist på till exempel advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.

Vad kan då framtidsfullmakten omfatta? Ekonomiska och personliga angelägenheter som att betala räkningar, sköta olika typer av bankärenden som att hantera fondsparande och finansiella affärer, öppna/avsluta autogiron, avsluta eller teckna avtal och abonnemang. Den kan också omfatta rätten att sälja fast egendom, till exempel en bostadsrätt.

Flera personer (till exempel syskon) kan dela på uppdraget. Antingen kan alla få samma befogenhet, eller så kan de få olika delar att sköta om – till exempel att en tar hand om personliga inköp och löpande ekonomi och en annan tar hand om försäljning av bostad och finansiella affärer.

– Det kan vara bra att vara flera, om en och samma person inte kan vara tillgänglig jämt. Om fullmaktstagarna bor på olika orter, kan det vara bäst att skriva flera fullmakter, eftersom den ska presenteras i original när man utför de olika ärendena, till exempel på banken. Det kan bli komplicerat om syskon eller andra som ska vara fullmaktshavare bor långt från varandra, säger Cecilia Blomqvist.

Ett annat alternativ är att i fullmakten ange flera fullmaktshavare som kan träda in i viss turordning.
– Då är det bra att ange att fullmakten gäller personerna var och en för sig, så att inte samtliga måste vara närvarande när ett ärende ska utföras, säger Cecilia Blomqvist.

Bankföreningen har ställt samman ett faktablad som går att hämta på www.swedishbankers.se, sök på framtidsfullmakt.

Det var där jag började, hämtade, skrev ut och gav till mamma att läsa och tänka över.

Nu känner vi oss redo.

Här nedanför följer frågor och svar om framtidsfullmakter.

fullmakt

1. Vad får framtidsfullmakten omfatta?
Personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer. Det kan vara att sköta löpande ekonomi, som att betala räkningar, hantera avtal och abonnemang. Den kan också omfatta förvaltning av tillgångar på till exempel bankkonton. Den framtidsfullmäktige har också möjlighet att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen för den person som lämnat fullmakten. Den kan också gälla att sälja en bostad.

2. Vad får den inte omfatta?
Fullmaktshavaren får inte vidta åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Den får inte heller omfatta frågor om att upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

3. Vad händer om fullmaktshavaren missköter sig?
Till skillnad mot en god man, behöver en framtidsfullmakthavare inte redovisa sina göromål för någon. Men om någon skulle misstänka att hen inte sköter sitt åtagande, kan en anmälan göras till överförmyndaren, och denne kan kräva att fullmaktshavaren lämnar en redovisning av sina göromål. Om framtidsfullmakten missbrukats, har rätten att använda den förbrukats.

4. Kan man återkalla en framtidsfullmakt?
• En fullmaktsgivare kan återkalla fullmakten.
• Överförmyndaren kan besluta att fullmakten inte längre gäller, om fullmaktshavaren har misskött sin ställning och inte tar tillvara fullmaktsgivarens intressen.

Ett exempel på framtidsfullmakt, som kan laddas ner gratis, finns på Demensförbundets hemsida, www.demensforbundet.se

Formella krav och regler:

• Var noga med att följa de formella kraven; de kan inte ändras när fullmakten ska börja gälla.

• Det är bra
att se över sin fullmakt då och då när förhållanden ändras.

• Den ska skrivas medan fullmaktsgivaren kan fatta beslut om sin ekonomi.

• Den ska vara skriftlig.

• Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt man skriver.

• Fullmaktshavaren måste vara en privatperson. Det måste framgå vem personen är.

• Den ska vara tydlig. Det ska framgå vad man vill att den ska omfatta.

• Den ska bevittnas av två samtidigt närvarande personer över 15 år. De ska veta att det är en framtidsfullmakt som de bevittnar, men behöver inte se innehållet i fullmakten. De ska skriva under med sina namn. De får inte vara jäviga, det vill säga ha ett direkt släktskap med fullmaktsgivaren.

• Fullmaktsgivaren kan alltid ta tillbaka en fullmakt.

• Om fullmaktsgivaren får en god man upphör framtidsfullmakten att gälla till de delar god man skapet omfattar.

• När fullmaktsgivaren avlider, fortsätter fullmakten att gälla om inte annat angetts.

• Om man är tveksam finns möjlighet för fullmaktshavaren att i domstol pröva huruvida en framtidsfullmakt ska träda.

Fotnot: Artikeln publicerades i M nr 12/2018