Vi frågade partierna i årets riksdagsval vad de vill göra för kvinnorna med låg pension. Här är deras svar.

Läs också: Ropen skalla, bra pension till alla!

Parti s 200

”Målet är 70 procent av slutlönen”
Vi har sänkt skatten för 1,7 miljoner pensionärer och tagit bort pensionärsskatten helt för alla med inkomster upp till 17 000 kr per månad. Den ska avskaffas helt till 2020, garantipensionen och bostadstillägget höjas. Den som har slitit med låg lön ska få höjd pension med upp till 600 kr per månad. Vi går till val på att den allmänna pensionen ska stärkas. Den samlade pensionen för vanliga löntagare ska på sikt vara 70 procent av slutlönen. För att nå målet krävs ett stegvis längre arbetsliv men även högre ålderspen-
sionsavgifter.

Parti m 200

”Sänk skatten, stärk grundskyddet”
Vi vill sänka skatten för alla Sveriges pensionärer. Samtidigt vill vi också stärka grundskyddet i pensionssystemet för de pensionärer som har lägst inkomster. Just nu diskuteras hur förstärkningen av grundskyddet ska utformas tillsammans med de andra partierna i pensionsgruppen. Eftersom pensionens storlek påverkas av livstidsinkomsten så är det på längre sikt viktigt att motverka fattigdomsfällor för att höja pensionerna – skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar förvärvsarbeta.

Parti l 200

”Sänk skatten, jobba längre”
I pensionsgruppen har vi kommit överens om att förbättra grundskyddet för dem med de allra lägsta pensionerna, genom att höja garantipensionen och bostadstillägget. Vi vill utöver det fortsätta sänka skatten på pensionerna och förbättra högkostnadsskyddet inom tandvård. För framtidens pensionärer är den viktigaste åtgärden att fler har arbete, och att fler arbetar en större del av livet. Vi vill att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år, och att den som arbetar efter 65 ska betala lägre skatt.

Parti c 200

”Lika skatt för pension och arbete”
Vi vill att stödet till de pensionärer som har det sämst förstärks genom höjd garantipension. Skatten på pension och arbete ska vara lika, vi föreslår att skatten för äldre sänks i flera steg och att undantagsregeln för vissa flyktingar att tillgodoräkna sig tid i pensionssystemen och få högre pension tas bort. Vi vill också att det görs en översyn och likriktning av äldres kostnader för vård, omsorg och stöd, det varierar väldigt mellan kommuner. Nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp ses över.

Parti v 200
 ”Gör om pensionssystemet i grunden”
Pensionssystemet är orättvist och cementerar den rådande ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män. Vi vill göra om det i grunden och skapa ett som är mer rättvist. Tills det låter sig göras vill vi förstärka grundskyddet, avskaffa bromsen och den så kallade pensionärsskatten. Det krävs dock mer: Samhället och arbetslivet behöver bli mer jämställt och hållbart för att öka den ekonomiska jämlikheten och möjliggöra så att alla kan och orkar lönearbeta ända fram till pensionen och sedan kunna leva gott som pensionärer.

Parti mp 200

”Se över grundskyddet”
Vi vill höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten. I regeringsställning har vi sänkt skatten för pensionärer i två steg med fokus på dem med lägst pension och även höjt bostadstillägget i två steg. Vid årsskiftet genomförs ytterligare en sänkning, där ungefär halva kvarvarande skatteklyftan tas bort. Vi vill ta ytterligare steg och har påtalat behovet av att se över grundskyddet. I mars i år lämnade grundskyddsutredningen sina förslag som omfattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Parti kd 200

”Dela premiepensionen lika mellan föräldrar”
Vi har i pensionsgruppen nyligen kommit överens om en höjning av garantipensionen. Kristdemokraterna vill också ta bort hela skillnaden i beskattning mellan arbete och pension, höja bostadstillägget för pensionärer ytterligare med 300 kr per person och månad för sammanboende och 500 kr för ensamstående, samt höja taket till 7 500 kr. För att stärka framför allt kvinnors framtida pension vill vi utöka pensionsrätten för föräldrar genom fler barnrättsår i pensionssystemet och genom att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrar med gemensamma barn.

Parti sd 200

” Höj garantipensionen med 1000 kr”
I ett första steg vill vi höja garantipensionen med 1000 kr per månad. Vi har också föreslagit att höja bostadstillägget med ytterligare 400 kr per månad. Vi vill också avskaffa skatteklyftan en gång för alla och återinföra avdragsrätt för privat pensionssparande. För att öka tryggheten för efterlevande vill vi införa efterlevnadsskydd som förval i pensionsförsäkringarna, möjliggöra överföringar av PPM-rätter mellan makar genom att avskaffa överföringsavdraget, samt införa en presumtion för likadelning av premiepensionen mellan makarna.

 

Fotnot: Vad är en fattigpensionär?

Med Pensionsmyndighetens definition (60 procent av medianinkomsten), är det personer som har en pension under 12 100 kronor i månaden, vilket gäller ungefär 250 000 människor.

EU:s beräkningar ligger 500 kronor högre, och då skulle 350 000 svenskar omfattas. Oavsett vilken beräkning man använder så är ungefär 75 procent av fattigpensionärerna kvinnor som varit anställda med låg lön och ca 25 procent män, till största delen småföretagare och bönder.